Regulamin uczestnictwa w Extreme Baltic Challenge

I. Każdy uczestnik w dniu podjęcia próby musi mieć ukończone 18 lat. Możliwe jest dopuszczenie uczestnictwa w próbie niepełnoletniego uczestnika pod warunkiem przedłożenia zgody rodzica lub prawnego opiekuna wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie próby przepłynięcia wybranej trasy.

II. Każdy uczestnik bierze udział w próbie na własną odpowiedzialność.

III. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi sprzęt asekuracyjny w postaci łodzi motorowej (typu RIB), wykwalifikowanego ratownika medycznego, sternika morskiego oraz sędziego odpowiedzialnego za sporządzenie raportu z przebiegu próby.

IV. Każdy uczestnik może zabrać na pokład łodzi asekuracyjnej do dwóch osób towarzyszących.

V. Próba może być zaliczona wyłącznie wtedy, gdy uczestnik przepłynie cały odcinek o własnych siłach bez pomocy sprzętu dodatkowego (płetwy, łapki, boje wypornościowe).

VI. Dopuszcza się stosowanie pianek pływackich i czepków neoprenowych na całym odcinku tras.

VII. Podczas trwania próby dopuszcza się możliwość podawania posiłków na specjalnym do tego celu wysięgniku. Ilość karmień nie jest określona i zależy od strategii uczestnika.

VIII. Podczas trwania próby uczestnik nie może dotknąć burty ani innej części łodzi asekuracyjnej. Złamanie tego zakazu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją i przerwaniem próby.

IX. Każdy uczestnik przed wejściem do wody sygnalizuje gotowość do startu przez podniesienie ręki i oczekuje na sygnał zwrotny do startu od Sędziego zawodów.

X. Każdy uczestnik do zaliczenia próby zobowiązany jest wyjść na przeciwległy brzeg o własnych siłach, bez pomocy osób trzecich i podnieść rękę. Znak ten jest dla Sędziego sygnałem do zatrzymania czasu próby.

XI. Każda z sukcesem zakończona próba będzie oznaczona w tzw. Tabeli Rekordów prowadzonej dla każdej trasy EBC.

XII. Uczestnik wyraża zgodę na dokumentowanie próby i udostępnianie swojego wizerunku w formie zdjęć i zapisów video na stronie EBC.

XIII. Każdy uczestnik, który z sukcesem pokona trasę w wyznaczonym limicie czasu otrzyma statuetkę EBC, koszulkę, pamiątkowy czepek oraz dyplom z wynikiem jaki osiągnął wraz z wykresem pokonanej trasy z zapisu GPS. W przypadku zapełnienia tabeli rekordów powyżej minimum 20 wpisów przewiduje się nagrody dodatkowe dla lidera tabeli oraz później, dla każdorazowego rekordzisty trasy.

XIV. Uczestnictwo sztafet możliwe jest wyłącznie dla trasy Kołobrzeg – Bornholm dla której obowiązuje oddzielny regulamin.

XV. Dopuszcza się, po uprzednim porozumieniu z organizatorem podstawienie innego uczestnika w miejsce wcześniej dokonanej i opłaconej rezerwacji.

XVI. Ustala się następujące limity czasu na dokonanie próby dla poszczególnych tras:
* Gdynia – Hel: 8 godzin,
* Rewa – Jastarnia: 5 godzin,
* Tolkmicko – Krynica Morska: 3 godziny,

Terminy, zapisy i opłaty:

I. Uczestnik dokonuje rezerwacji na wybraną przez siebie trasę i wskazuje termin próby za pośrednictwem strony EBC.

II. Opłatę rezerwacyjną stanowiącą 50% ceny uczestnictwa należy wnieść najpóźniej do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę uczestnik zobowiązany jest wnieść najpóźniej na 3 dni przed datą planowanej próby.

III. Uczestnik może odstąpić od uczestnictwa w próbie bez podania przyczyny najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem podjęcia próby. W takiej sytuacji organizator zwróci 50% ceny pakietu danej trasy.

IV. W przypadku trasy Gdynia – Hel uczestnik ma prawo do przełożenia próby na kolejny dzień jeśli uzna, że w zaplanowanym terminie obowiązują niekorzystne dla Niego warunki pogodowe.

V. Ustala się następujące opłaty dla poszczególnych tras:
* Gdynia – Hel: 4 000 zł / 890 Eur,
* Rewa – Jastarnia: 3 000 zł / 670 Eur,
* Tolkmicko – Krynica Morska: 2 000 zł / 450 Eur

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia z organizatorem EBC.