Regulamin uczestnictwa w Extreme Baltic Challenge – sztafety.

I. Każdy uczestnik w dniu podjęcia próby musi mieć ukończone 18 lat. Możliwe jest dopuszczenie uczestnictwa w próbie niepełnoletniego uczestnika pod warunkiem przedłożenia zgody rodzica lub prawnego opiekuna wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie próby przepłynięcia wybranej trasy.

II. Każdy uczestnik bierze udział w próbie na własną odpowiedzialność.

III. Organizator zapewnia sprzęt asekuracyjny w postaci łodzi motorowej (kuter) wraz z wykwalifikowaną załogą, ratownikiem medycznym oraz kucharzem.

IV. Organizator zapewnia wyżywienie dla całej załogi jednostki po ówczesnym ustaleniu jadłospisu z uczestnikami próby. Możliwe jest sporządzanie posiłków dla uczestników we własnym zakresie na pokładzie statku.

V. Sztafeta możliwa jest wyłącznie dla trasy Kołobrzeg – Bornholm.

VI. Dopuszcza się maksymalnie 12 uczestników sztafety i 3 osoby towarzyszące. W przypadku mniejszej ilości uczestników sztafety dopuszcza się możliwość zabrania na pokład osoby towarzyszące, jednak łączna liczba uczestników i osób towarzyszących nie może przekroczyć 15 osób.

VII. Uczestnicy sztafety w sposób dowolny ustalają czas lub dystans poszczególnych zmian.

VIII. Próba może być zaliczona wyłącznie wtedy, gdy uczestnicy przepłyną łącznie cały odcinek o własnych siłach bez pomocy sprzętu pomocowego (płetwy, łapki, boje wypornościowe).

IX. Dopuszcza się stosowanie pianek pływackich i czepków neoprenowych na całym odcinku tras.

X. Karmienie może się odbywać wyłącznie na pokładzie statku.

XI. Zmiany sztafetowe dokonywane są sprawnie przy zerowej prędkości. Nowy uczestnik najpierw wchodzi do wody, a dopiero później ze zmiany schodzi uczestnik kończący swój odcinek zmiany.

XII. Nad prawidłowością dokonywania zmian czuwa Sędzia zawodów.

XIII. Dopuszcza się, po uprzednim porozumieniu z organizatorem podstawienie innego uczestnika sztafety w miejsce wcześniej zgłoszonych na formularzu zgłoszeniowym.

XIV. Pierwszy uczestnik przed wejściem do wody sygnalizuje gotowość do startu przez podniesienie ręki i oczekuje na sygnał zwrotny do startu od Sędziego zawodów.

XV. Ostatni uczestnik zmiany sztafety do zaliczenia próby zobowiązany jest wyjść na przeciwległy brzeg o własnych siłach, bez pomocy osób trzecich i podnieść rękę. Znak ten jest dla Sędziego sygnałem do zatrzymania czasu próby.

XVI. Każda z sukcesem zakończona próba będzie oznaczona w tzw. Tabeli Rekordów prowadzonej dla każdej trasy EBC.

XVII. Każdy członek sztafety, który z sukcesem pokona trasę w limicie czasu otrzyma statuetkę EBC, koszulkę, pamiątkowy czepek oraz dyplom z wynikiem jaki osiągnął wraz z wykresem pokonanej trasy z zapisu GPS. W przypadku zapełnienia tabeli rekordów powyżej minimum 20 wpisów przewiduje się nagrody dodatkowe dla lidera tabeli oraz później, każdorazowego rekordzisty trasy.

XVIII. Ustala się następujące limity czasu na dokonanie próby dla poszczególnych tras:
* Kołobrzeg – Bornholm: 35 godzin,

Terminy, zapisy i opłaty:

I. Uczestnicy sztafety dokonują rezerwacji wskazując termin próby za pośrednictwem strony EBC.

II. Opłatę rezerwacyjną stanowiącą 50% ceny uczestnictwa należy wnieść najpóźniej do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę uczestnicy zobowiązani są wnieść najpóźniej na trzy dni przed datą planowanej próby.

III. Uczestnicy mogą odstąpić od uczestnictwa w próbie bez podania przyczyny najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem podjęcia próby. W takiej sytuacji organizator zwróci 50% ceny pakietu danej trasy.

IV. Dopuszcza się możliwość maksymalnie dwukrotnej zmiany terminu podjęcia próby w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych po uzgodnieniu z załogą statku zabezpieczającego.

Łączna cena uczestnictwa w próbie wynosi:
* Kołobrzeg – Bornholm: 30 000 zł / 6 700 Eur

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia z organizatorem EBC.